logobgr
Всички
12.04.2017г.

Екипността и споделената отговорност стават основополагащи в приемната грижа

Координационният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ анализира подготвяната Концепция за професионализация на приемната грижа. Както е известно, в КЕС са представени държавни институции и неправителствени организации – МТСП, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в България, Националната асоциация по приемна грижа, Национална мрежа за децата и Уницеф България.

     В основата на концепцията е задачата да се реализира в практиката разбирането, че приемната грижа се осъществява като споделена мярка за закрила на деца в риск от всички участници в процеса на предоставянето й. Пряк път към това е ясно да се профилират компетенциите на приемните семейства, екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“. КЕС набеляза и конкретно практическо действие в тази посока чрез изготвяне на помагало, в което отчетливо да бъдат дефинирани същината на екипната дейност и функционалността на ангажираните в процеса.

     Стъпки в тази посока са налице и към момента – ефективното взаимодействие между екипите по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ е ключова тема при мониторирането на дейностите и при работните посещения на националния екип за ръководство и управление, осъществени в последно време в областите Търговище, Видин, Монтана, като предстоят такива посещения и в редица  други области.  Същевременно  екипният принцип в работата по проекта е модул и от провежданите в момента обучения, предназначени за  социални работници от екипите по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“.

     Участниците на това заседание на КЕС откроиха и нуждата от специализирано обучение на комисиите по приемна грижа в контекста на необходимостта да бъдат уеднаквени критериите към кандидатите за приемни родители, което е в пряка връзка с  постоянната цел да няма компромиси към качеството на предоставяната услуга. Логично бъдещо продължение би било въвеждането на общоприемливи формални критерии към кандидатите за приемни родители и сертифициране на годността им да бъдат такива след преминато обучение.

        От 9 до 11 май т.г. ще се състои национална работна среща по проекта „Приеми ме 2015“, като освен представители на екипите по приемна грижа участие ще вземат и директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане в качеството им на председатели на комисиите по приемна грижа.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Всички