logobgr
Всички
20.04.2016г.

Драстичен спад при еднократното подпомагане на майки студентки установи анализ на АСП

Според данни от анализ на Агенцията за социално подпомагане към 31.03.2016 г. са изплатени 372 452 лв. на общо 240 майки-студентки. Тази еднократна парична помощ в размер на 2880 лева се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) за отглеждане на дете до навършване на 1 година от майка-студентка, учаща в редовна форма на обучение.

След промените в ЗСПД през юли 2015 г. тази помощ се предоставя само, ако майката не е осигурена по реда на Кодекса за социално осигуряване. Друга промяна бе, че помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъка - след представяне на уверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година на детето. Така от 240-те майки студентки 150 са с първо плащане и 90 - с второ плащане.

Броят на отпуснатите помощи по това нормативно основание значително намалява след въвеждането на промените в ЗСПД - за първите три месеца на 2015 г. бяха изплатени 6 100 451 лева на 2 114 майки-студентки.

 

Всички