logobgr
Всички
12.03.2021г.

АСП започва изплащането на всички месечни помощи от следващата седмица

На 16.03.2021г. Агенцията за социално подпомагане, започва изплащането на всички месечни помощи на правоимащите лица, както следва: месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда чл.7 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8 от ЗСПД, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на чл.8д от ЗСПД, месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от ЗСПД, месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по чл.16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

Всички