logobgr
Всички
18.07.2014г.

Закриват се още две специализирани институции за деца

С актове на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП), ще преустановят дейността си още две специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа.

От началото на август 2014 г. се закрива Домът за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) от 7 до 18/20-годишна възраст „Калина", с. Стърмен, община Бяла, област Русе. От септември 2014 г.  ще преустанови дейността си и  ДДЛРГ  „Надежда" в Русе, в който са настанени деца от 3 до 7-годишна възраст.

Закриването на домовете е планиран процес - в съответствие с приоритетите на Националната стратегия «Визия за деинституционализацията на децата в Република България» и стратегията за развитие на социалните услуги в област Русе. Неговото осъществяване обединява усилията  на държавните институции и гражданския сектор. То е резултат от  екипната работа на дирекциите „Социално подпомагане" в Бяла и Русе, Регионалната дирекция за социално подпомагане - Русе, община Бяла, община Русе и други заинтересовани страни.

По процедурата за закриване на двата дома е изразено и положително становище от  Държавната агенция за закрила на детето. Координирането и контролът на цялостната дейност  са извършвани при спазване най-добрия интерес на децата и младежите. Предпоставка за успешната реализация на закриването са изградените социални услуги в общността и развитието на приемната грижа в общините Бяла и Русе.

От началото на 2014 г. до момента в страната са закрити 5 специализирани институции за деца. През 2013 г. закритите институции са 14, през 2012 г. - 5, а през 2011 г. -  2.

Всички