logobgr
Всички
21.11.2019г.

Заключителна пресконференция по проект № 16.5.2.065 „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“

”Проект № 16.5.2.065 – „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България”

На 19.11.2019 г. се проведе заключителна пресконференция по проект № 16.5.2.065 „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“. Проектът се финансира по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България.

Бенефициенти по него са Агенцията за социално подпомагане (АСП) и  Националната агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) - Румъния. Проектът се реализира в партньорство между децентрализираните структури на двете институции, на ниво трансграничен район от 7 области на Румъния и 8 области на България (Добрич, Враца, Велико Търново, Русе, Видин, Монтана, Плевен и Силистра).

В рамките на изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:

  • Изготвено е Сравнително проучване Румъния-България на регулаторната рамка и разработен анализ на нуждите за сътрудничество в областта на социалната сигурност;
  • Разработени са чрез трансгранично сътрудничество 2 публични политики, по една за всяка страна, по отношение на управлението на социалните помощи и социалните инспекции;
  • Подобрен е капацитетът на териториалните структури на двете институции, на общински служители и на представители на неправителствения сектор по отношение на новата политика;
  • Проведени бяха обучения над 560 служители от дирекциите за социално подпомагане от трансграничния район 
  • Подписано е междуинституционално споразумение за сътрудничество и разработен инструмент за онлайн обмен на информация в областите на компетентност.
Всички