logobgr
Всички
23.01.2020г.

За 4 години под приемна грижа по проекта „Приеми ме 2015“ са били 5200 деца

Изображение

   

   

   

За четирите години (01.01.2016 г. – 31.12.2019 г.) от функционирането на проекта „Приеми ме 2015“ през социалната услуга „приемна грижа“ са преминали над 5200 деца. Това сочат данните от обобщения годишен преглед по наблюдаваните показатели и мониторинга на 4-годишния период, извършен от Националния екип за организация и управление на проекта.

Социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини – партньори на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Към края на м.г. настанените по проекта деца са 1910 в 148 общини партньори, като децата с увреждания са 168. Най-много деца с увреждане са настанявани през 2016 г. (53), през 2017 г. те са 28, през 2018 г. – 17, през 2019 г. - 29. В 9 от общини

те партньори няма действащи договори с приемни семейства.

Обобщените данни по години за прекратените настанявания в приемни семейства показват следното: 1 140 са прекратяванията в 2016 г., 1 200 през 2017 г., през 2018 г. са 1 152 и през 2019 г. – 1 137. Основната причина за прекратяване на настаняването и в четирите изследвани години са осиновяванията: 470 през 2016, 588 през 2017, 586 през 2018 и 593 през 2019 г. Общо за периода от приемните си родители са осиновени 77 деца.

При натрупване на данните за 12-те месеца на 2019 г. по показателя „брой деца, пребивавали в приемни семейства“ с най-много деца средномесечно са областите Плевен (140), Монтана (138), Велико Търново (134), Варна и Шумен (по 131).

Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към края на м.г. са 2 044 (2 043 професионални и 1 доброволно). Към 31.12.2015 г. утвърдените приемни семейства към доставчик община бяха 1 526. Към 31.12.2019 г. общо 1 534 са приемните семейства, в които има настанени деца. В годишен порядък за 2019 г. с най-много незаети приемни семейства и над 30% средномесечни стойности на незаетост са 5 области: Благоевград (36,93%), Кърджали (44,38%), Русе (36,43%), Търговище (42,86%) и Ямбол (33,06%).

Най-голям процент от незаетите приемни семейства са заявилите желание да се грижат за дете с различен профил от наличния. Социалните работници от областните екипи по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ извършват периодичен преглед на незаетите приемни семейства, като с тях се обсъждат причините за невъзможността да бъде настанено дете, евентуални промени на профила, целесъобразността от заличаване. При наличие на обективни обстоятелства, обуславящи трайна незаетост, пред комисиите по приемна грижа се представят предложения за заличаване. За 4-те години от функционирането на проекта „Приеми ме 2015“ са заличени общо 750 приемни семейства.

Всички