logobgr
Всички
06.03.2014г.

В ход е кампанията за отпускане на еднократната финансова подкрепа от 30 лева

Съгласно ПМС №42 финансовата подкрепа в размер на 30 лева ще се предоставя еднократно по постоянен адрес на следните групи, без да е необходимо те да подават молби: лица и семейства, получили целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г.;  лица и семейства, които са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г., на които е издадена заповед за отказ поради по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лeва; лица и семейства, които са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г., на които е издадена заповед за отказ поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2013 г. и към момента продължават да са регистрирани.

До 31 март 2014 г. дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби от лица и семейства, които не са подавали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г., но отговарят на условията за отпускане на целева помощ за отопление, или на които средномесечният доход е по-висок от диференцирания минимален доход за отопление със сума по-малка или равна на 10 лева. В молба-декларацията лицата или семействата сами декларират доходите си за 6 последователни месеца в периода между 1 януари 2013 г. и 30 септември 2013 г., въз основа на които се определя средномесечният доход.

Всяка молба-декларация се обработва по предвидения ред - извършва се социална анкета по постоянен адрес, прави се проверка на всички декларирани обстоятелства от семеен, здравословен, доходен, имуществен характер, които имат отношение към определянето на правото на подпомагане.

Всички