logobgr
Всички
27.06.2014г.

Увеличението на пенсиите през 2013 г. няма да се отрази на достъпа до целеви помощи за отопление

Индексирането на пенсиите, отпуснати до 31.12.2013 г., няма да се отрази на достъпа на лицата и семействата до целева помощ за отопление, тъй като при определяне правото за получаването й размерът на пенсиите, ще се намалява с коефициент 1,245.  За целта, с Наредба № РД 07-2 от 25.06.2014 г. на министъра на труда и социалната политика, са направени изменения и допълнения на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. Наредбата е обнародвана в ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г.

Друго изменение в Наредбата е обособяването на отделна целева група на децата, настанени в семейства на роднини и близки или в приемни семейства по реда чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Утвърден е нов образец на молба - декларацията за отпускане на целева помощ, която лицата могат да получат в дирекциите „Социално подпомагане" или да изтеглят от сайта на Агенцията за социално подпомагане.

Приемът на молби-декларации в дирекциите „Социално подпомагане" за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. започва от 1 юли 2014 г., като крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2014 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.  

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2014 г. до  31 март 2015 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2015 г. - за месеците януари, февруари и март. 

Предстои определянето на размера на целевата помощ  за отоплителен сезон 2014/2015 г.

Всички