logobgr
Всички
11.01.2019г.

Увеличават се възнагражденията на приемните семейства и на екипите по приемна грижа

Със 70 лева от началото на т.г. се увеличава основното възнаграждение на служителите от областните екипи по приемна грижа, работещи по проекта „Приеми ме 2015“. Във връзка с увеличения размер на минималната работна заплата по-голямо възнаграждение ще получават и приемните семейства с действащи договори.  Според анализ на Националния екип за организация и управление на проекта към края на м.г. утвърдените в регистъра приемни семейства са общо 2 167 (2 160 професионални и 7 доброволни), настанените деца по проекта са 1968. Те се отглеждат в 146 общини, при действащи споразумения за партньорство със 156 общини от 28-те области в страната, като 10 от партньорите не предоставят приемна грижа. До 01.11.2016 г. общините партньори бяха 82, през януари 2017 г. - 147, а през януари 2018 г. – 154.

Забележителна и позитивна е тенденцията настаняването в приемно семейство да бъде прекратявано поради осиновяването на детето. През 2018 г. 1152 деца са с прекратено настаняване, като от тях са осиновени 586 - 27 са осиновени от приемните си родители,  408 от други осиновители с местоживеене в страната, 151 са международните осиновявания.

Друга изследвана динамика е на децата с увреждания под приемна грижа.  При стартиране на социалната услуга на 01.01.2016 г. децата с увреждане в приемни семейства бяха 106, към 31.12.2018 г. – 172.

В края на декември 2018 г. приемните семейства, в които няма настанени деца, са 540, което е 24,92% от общия брой вписани в регистъра, с местоживеене на територията на общините партньори (2 167). Регионите с преобладаващ висок месечен процент незаетост са едни и същи през наблюдаваните три години и това са, например, областите Благоевград и Търговище. Като основни причини за незаетост на приемните семейства са идентифицирани: фактът, че става дума за заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния; новоутвърдени приемни семейства; стартирала процедура по опознаване и адаптиране; в процедура по подбор на подходящо приемно семейство за конкретно дете; предложено дете за настаняване и последвал отказ от приемното семейство; заявено желание да не се настанява дете за определен период поради лични причини; предстоящо заличаване от регистъра; прекратено настаняване на дете.

Регионите с най-добре развита приемна грижа си остават област Варна (150 утвърдени приемни семейства), Шумен (139), Монтана (138), Плевен (136), Велико Търново (132), Хасково (129), Пазарджик (114). На обратния полюс са София област (20), Силистра (23), Ямбол и Кърджали (по 30). Не бива обаче да се забравя, че количествените стойности са базирани на  идентифицираните потребности от развиване на приемната грижа в дадена област, в т.ч. за конкретни общини, както и за конкретен профил деца.

През 2019 г. основополагаща задача пред ангажираните с проекта „Приеми ме 2015“ ще бъде изготвянето на  предложения за промени в нормативната уредба,  свързани с предоставянето на приемната грижа на общинско и регионално ниво, както и на предложение за единен финансов стандарт на социалната услуга.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Всички