logobgr
Всички
08.07.2015г.

Целевата помощ за първокласници се запазва в размер от 250 лева

С решение на Министерския съвет от днес се запазва размерът от 250 лева на еднократната целева помощ за първокласници за учебната 2015/2016 г.

Целта на помощта е да бъдат покрити част от разходите в началото на учебната година. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби-декларации за този вид помощ до 30 септември 2015 г. Молбите се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Помощта за първокласници е в размер на 250 лева от 2013 г. Изплатената тогава сума е 12 191 162 лева, предназначена за 48 845 деца-първокласници. Общият брой първокласници, за които бе начислена целевата помощ за миналата година, е 47 096, изплатената в края на 2014 г. сума - 11 774 018 лева.

Всички