logobgr
Всички
06.08.2009г.

Три нови социални услуги в общността са разкрити в София

Преходно жилище, Дневен център за възрастни с психични увреждания и Защитено жилище за хора с психични увреждания предлагат услугите си на населението на Столична община от 1 юли 2009 г. С тях общият брой за страната на социалните услуги в общността - делегирана от държавата дейност, достигна 433 с общ капацитет  11 567 потребители.

Основната цел на социалната услуга „Преходно жилище"  е реална социализация на младежи в неравностойно социално положение. Услугата предлага комплекс от здравни грижи, образователни дейности, организация на свободното време и лични контакти. Чрез индивидуален подход, всеки от ползващите услугата ще усвоява  комплекс от практически знания и умения, необходими в бъдещия независим живот. Жилището разполага с осем места, като всеки от потребителите е настанен в самостоятелна стая, обзаведена и оборудвана с всичко необходимо, включително с телевизор и компютър. На разположение е и дневна за отдих и социални контакти, стая за занимания по интереси и кухня с трапезария. За настанените се грижи персонал от трима души в т.ч. социален работник и социален педагог. Годишният стандарт за издръжка за едно лице е 6 340 лв. Средствата за ремонт и обзавеждане, в размер на 96 000 лв., са осигурени от Столична община.

Дневният център за възрастни с психични увреждания  е с капацитет 30 места и чрез предоставяне на комплекс от социални услуги цели избягването на риска от институционализация на потребителите и тяхната социализация. Годишният стандарт за издръжка на едно лице е 5 700 лв. Центърът разполага с две стаи за групова работа,  стая за индивидуална работа и консултации, малък фитнес, кухня, столова и лек автомобил. Дейността се обслужва от персонал от 12 души, сред които социален работник, медицинска сестра, психолози, психорехабилитатори и трудотерапевти. Средствата за строително-ремонтните дейности и оборудването, са осигурени по Програма ФАР, от Фондация „Лале"  и от частни дарители.

Защитеното жилище за хора с психични увреждания има 8 места. Целта отново е постигане на определена степен на социализация и намаляване на риска от институционализация за ползващите услугата. За осъществяването й са предвидени четири основни дейности: „Терапевтично общество", „Обучение в базисни дейности на ежедневието", „Програма за подкрепа и социализация" и „Ден на отворените врати". Целевата група, с която се работи са възрастни с различна степен на психични увреждания. Жилището има 4 спални, дневна стая, кухня и столова. Средствата за ремонт и обзавеждане са осигурени по Програма ФАР, от Фондация „Лале"  и от частни дарители.

06.08.2009 г.

Всички