logobgr
Всички
18.08.2008г.

Стартира вторият етап на схемата за безвъзмездна финансова помощ за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Стартира набирането на проектни предложения по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - Приоритетно направление 5, Основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици". На 18 август 2008 г. Агенцията за социално подпомагане обяви набирането на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник" - Фаза 2. СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА В ПЕРИОДА 2007 - 2013 г. С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 28 октомври 2008 г., 16.00 часа местно време. Поканата за набиране на проектни предложения по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а така също и пълния комплект документи и Насоките за кандидатстване, може да намерите . Поканата за набиране на проектни предложения е втори етап от реализиране на схемата за безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услугите „Социален асистент" и „Домашен помощник". В момента на територията на 27 области в страната се реализират 111 проекта, съфинансирани от Европейския социален фонд по първата фаза на схемата. Общият размер на безвъзмездната финансиране по първите сключени договори е 8 183 547,41 лв. Първите одобрени проекти са с продължителност до 12 месеца. По одобрените проекти от първата фаза на схемата ще бъдат обслужвани около 5 000 лица с трайни увреждания и самотни възрастни хора. За предоставяне на услугите ще бъдат наети около 980 социални асистенти и 1 400 домашни помощници. В рамките на втората фаза минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ са увеличени, което ще даде възможност на по-голям брой нуждаещи се лица да получат качествена грижа в обичайната им семейна среда. Графикът на информационните дни можете да видите . 18.08.2008 г.

faza2oprsch.rar
faza2oprsch.rar 4.52 MB
Всички