logobgr
Всички
30.04.2014г.

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в АСП”

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане".

Проектът стартира на 22 април 2014 г. и ще се изпълнява в продължение на 9 месеца. Общата му цел е подобряване на професионалната компетентност на служителите в АСП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. Специфичните цели са: повишаването на квалификационните умения на служителите, свързани с развитие на публичната администрация, по обучения провеждани от Института по публична администрация; повишаване на квалификацията и капацитета на ИТ експертите, участващи в поддържането, развитието и управлението на комуникационната, хардуерната и технологичната инфраструктура на АСП; чуждоезиково обучение на служители, за повишаване на комуникационните умения в административна среда и в конкретни практически ситуации.

Реализацията на проекта ще допринесе за устойчиво повишаване на компетентността на администрацията на АСП.

Всички