logobgr
Всички
02.08.2013г.

Само за месец: близо 120 000 са подадените молби за енергийно подпомагане

Над 20 000 семейства кандидатстват за помощ за първокласници

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли т.г. към момента са 119 991. Издадените заповеди за отпускане на този вид помощ са близо 45 000, отказите - около 4300.  Сравнение с темповете за миналия отоплителен сезон сочи, че приетите молби през първия месец на кампанията сега са с близо 27 000 повече.

За настоящия отоплителен сезон диференцираният минимален доход за отопление бе увеличен с 15 лева за всички 16 групи от хора в неравностойно положение. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2013 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура. За отоплителен сезон 2012/2013 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 210 711.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2013 г. до  31 март 2014 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2013 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2014 г. - за месеците януари, февруари и март. До приемането на нов размер на помощта в зависимост от цената на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон (1 ноември 2013 г.), целевата помощ за отопление ще бъде в размер 65,72 лв. месечно. След приемането на новия размер на помощта ще се издават изменителни заповеди, а изравняването на отпуснатите суми ще става при отпускането на втория транш на помощта.

Подадени към 2 август т.г. са също и 20 298 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2013/2014 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. С постановление на Министерския съвет от юни т.г. размерът на тази помощ бе увеличен на 250 лева. Издадените заповеди за отпускане на помощта за първокласници са 15 601, като  тя се отнася за 15 913 деца. Издадени са 67 заповеди за отказ, а в процес на обработване са 4 631 молби-декларации.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби се подават след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2013 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

През миналата година тези помощи - тогава в размер на 150 лева - бяха отпуснати за 45 549 първокласници, изплатената сума към края на годината бе 6 824 743 лева.

Всички