logobgr
Всички
04.04.2013г.

Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище

Агенцията за социално подпомагане е конкретен бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” Приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Продължителността на проекта е до 31.10.2014 г. с териториален обхват 28 области на територията на Република България. Дейностите по проекта допринасят за постигане на една от основните стратегически цели по Оперативна програма за създаване на повече социален капитал, партньорства и мрежи, както и оптимизиране на системата за социално включване и социална закрила, част от която са и социалните услуги. Проектът е планиран да допълни и подкрепи стартиралата в България реформа в областта на социалните услуги, наложила през последните години като основен приоритет деинституционализацията и промяна в управлението на съществуващите институции в посока тяхното преструктуриране и трансформиране в услуги в общността. През месец януари 2013 год. приключи дейност 4 на проекта: ”Идентифициране и анализ на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места”. В рамките на тази дейност областните координатори по места извършиха посещения на 1279 действащи социални услуги в общността, резидентен тип и специализирани институции. На базата на извършено задълбочено проучване и работни посещения са идентифицирани над 50 добри практики при управление и предоставяне на социални услуги, които са отразени в отпечатаното в 3000 бр. „Ръководство за планиране на набор от необходими услуги на областно ниво с приложение – Каталог на действащите социалните услуги по области и общини”.

katalog.pdf
katalog.pdf 561 KB
Всички