logobgr
Всички
22.03.2019г.

Работният процес по предоставяне на приемна грижа в област Русе е пример за добро взаимодействие на ангажираните страни

Управленските екипи по проекта „Приеми ме 2015“ на местно ниво и областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ) продължават да работят за осигуряване на устойчивост на иновативния областен модел за управление и предоставяне на приемната грижа, за по-ефективно взаимодействие между всички участници в процеса на предоставяне на приемна грижа. Работно посещение на ръководителя на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов в Русе и състоялият се диалог с ОЕПГ, Регионалната дирекция за социално подпомагане – Русе, и отделите „Закрила на детето“ в областта даде основание за преценката, че това ефективното взаимодействие е напълно осъществимо. Работният процес по предоставяне на услугата „приемна грижа“ в Русе има като местни обстоятелства закриването на дом за медико-социални грижи и два дома за деца, лишени от родителски грижи, съпътствани обаче от откриването на Център за настаняване от семеен тип за деца с потребност от медицински грижи; Звено „Майка и бебе“; Дневен център за деца и младежи с увреждания; Център за ранна интервенция на деца и младежи с увреждания, предлагащ седмична грижа и др.

На територията на област Русе са регистрирани 59 приемни семейства, като в тях са настанени 48 деца – 26 в община Бяла, 21 в община Русе и 1 дете в община Ценово. Специфичен случай е и настаняването на деца от други области в приемни семейства от област Русе, което поражда въпроси от методологично и логистично естество. „Намирам, че постигнатите в област Русе нива на координация и взаимодействие между ангажираните страни в развиването и предоставянето на приемната грижа са важна предпоставка за успешно изпълнение на проектните дейности на територията на областта“ – коментира Огнян Христов. - Включването на експерти от общинската администрация в процеса на планиране и развиване на социални услуги в общността е много добър и за съжаление недостатъчно прилаган в страната пример за постигане на добри резултати при активното съучастие на общините във формирането и провеждането на местните социални политики“,   каза още ръководителят на проекта.

Към края на февруари т.г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“, са 1 989, сочи периодичният анализ на националния екип за организация и управление на проекта. Грижата за тях се полага в 146 от общините, които са партньори на Агенцията за социално подпомагане (АСП) по проекта. През този месец техният общ брой достигна 157, с включването на община Септември, област Пазарджик. Само през февруари настаняванията в професионални приемни семейства са на 94 деца, в т.ч. 3 деца с увреждане в общините Благоевград, Белоградчик и Ловеч. Броят на настаняванията през януари т.г. бе 92 деца, в т.ч. 4 с увреждане, а през декември м.г. - 49 здрави деца.

Социалната услуга по проект „Приеми ме 2015“ стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори. През изследвания месец февруари т.г. комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 9 нови професионални приемни семейства в областите Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора и Ямбол. В същото време от регистъра са заличени 23 приемни семейства, така утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община, към 28.02.2019 г. са общо 2 143 (2 137 професионални и 6 доброволни). В края на февруари 2019 г. приемните семейства, в които няма настанени деца, са 499, при 514 през януари т.г.

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички