logobgr
Всички
16.06.2021г.

Работна среща открои взаимодействието между институциите като ключов фактор за качеството на приемната грижа

Информационна работна среща за служители, ангажирани с дейности по проекта „Приеми ме 2015“ от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град, осъществи Националният екип за организация и управление на проекта. Тя бе втората в такъв формат, първата бе със служители от областите Видин, Враца и Монтана.

Ръководителят на проекта Огнян Христов направи общ преглед по изпълнението му с акцент върху постигнатите резултати и вариантите за бъдещото развитие на приемната грижа след приключването на този проект. Участниците бяха запознати с целенасочената работа на ангажираните институции, от което зависи да се приеме концептуална визия за развитие на приемната грижа, да се осъществят нормативни промени и да се утвърди стандарт за делегирана от държавата дейност „приемна грижа“.

Дискусията обхвана още експертни възгледи за незаетостта на приемни семейства, вписани в регистъра, работата в условията на пандемия и междуинституционалното взаимодействие, утвърждаването на областния модел за предоставяне на приемната грижа като действен и работещ.

От Дирекция „Социално подпомагане“ – Кюстендил, и местното Регионално управление на образованието споделиха добрата практика към учениците от приемни семейства: организиране на предварителни срещи от страна в училището, където ще постъпи съответното дете (с класен ръководител, директор), с цел превенция на евентуално негативно отношение към такива деца, смятани за различни. По повод на тази практика ръководителят на проекта Христов допълни, че когато държавата се ангажира с едно дете чрез прилагането на мярката за закрила „настаняване в приемно семейство“, осигурената грижа следва да бъде над стандартното ниво за децата в страната и това се постига именно с участието на редица институции.

Към края на април т.г. регистрираните приемни семейства в област Благоевград са 75, в област Кюстендил – 50, в област Перник – 51, в София град – 49. Настанените деца са съответно 75 за Благоевград, 42 за Кюстендил, 52 за Перник и 44 в София град. 

Всички