logobgr
Всички
08.05.2018г.

Промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания намаляват административната тежест върху тях

С Постановление на Министерския съвет №60 от 23.04.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), публикувано в Държавен вестник, бр. 36 от 27.04.2018 г., се оптимизира процесът за отпускане на месечни добавки за социална интеграция и целеви помощи на хората с увреждания и се намалява административната тежест за тях.

Считано от 01.07.2018 г. ще влязат в сила следните промени:

Социално-икономическа подкрепа на лице с увреждане ще бъде оказвана по настоящ адрес – заявленията-декларации за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция ще се подават от лицата с трайни увреждания в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящия им адрес. Отпуснатите преди влизането в сила на промените в Правилника месечни добавки, ще се изплащат по досегашния ред от ДСП -  по постоянен адрес до края на срока на действие на социалната оценка.

Лице с трайно увреждане, което има право на добавка за обучение и за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и е с различен постоянен и настоящ адрес, ще представя  документите, доказващи необходимостта от ползване правото на тези добавки в ДСП по настоящия си адрес.

Срокът за подаване на заявление-декларация за изготвяне на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция е увеличен, в случаите на преосвидетелстване на лица с трайни увреждания - от едномесечен на двумесечен от издаването на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Променен е и механизмът на предоставянето и изплащането на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. Лицата с увреждания вече ще получават необходимите им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия от производителите/търговците, вписани в регистъра на Агенцията за хората с увреждания, срещу представяне на заповед, издадена от директора на ДСП. Изделията ще се заплащат от ДСП на производителя/търговеца след представяне на искане за плащане и необходимите документи. Предвидено е по досегашния ред да се изплащат и отчитат само целевите помощи за закупуване на обувки за протези.

Срокът за издаване на заповед за отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия е намален - от 10 на 5 дни от представяне на документите.

Включени са и нови медицински изделия, за които ще може да се отпуска целева помощ: детска рингова инвалидна количка, детска инвалидна количка и вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания. Регламентирано е правото на целева помощ за закупуване на детска рингова инвалидна количка и детска инвалидна количка на лица над 18-годишна възраст с нисък ръст.

Подадените до 30.06.2018 г. заявления-декларации за отпускане на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжение и медицински изделия и за допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка и ремонт на медицински изделия, ще се изплащат от ДСП, в която те са подадени и която е издала заповедта за отпускането им.

 

Всички