logobgr
Всички
29.10.2015г.

Проектът „И аз имам семейство” ще действа до края на 2015 г.

До 31 декември т.г. е удължен срокът на проекта „И аз имам семейство". Успешната реализация на проекта, неоспоримият напредък при постигане на целите му, засиленият обществен интерес, както и постигнатата цялостна промяна в общественото мнение към приемната грижа бяха отчетени от  Комитета за наблюдение на Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси». Така на свое заседание комитетът увеличи бюджета на проекта  с 2 милиона лева, с което се даде възможност срокът за изпълнение на дейностите  по проекта да  се  удължи до края на 2015 г.

Проектът „И аз имам семейство" стартира на 30.09.2011 г. в изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България". Дейностите по проекта се осъществяват от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция "Закрила на детето" в партньорство с 83 общини. От стартирането на услугата «приемна грижа» през май 2012 г. до 30.09.2015 г. екипите по приемна грижа в общините партньори по проекта са приели общо 1871 заявления от кандидати за приемни родители, утвърдени са 1189 приемни семейства.

Общият брой на децата,  преминали през услугата, е 2293, като за 1335 деца от общността е предотвратено настаняването в специализирани институции. Други 730 деца са изведени от специализираните институции и 228 от резидентни услуги. За 1175 деца е било прекратено настаняването в приемно семейство - от тях  269 деца  са реинтегрирани в биологичното си семейство, а 672 деца са осиновени, 48 са в семейство на близки и роднини, 77 са в резидентна услуга и само 32 деца са върнати в специализирани институции.

      Чрез изпълнението на проекта "И аз имам  семейство" децата, настанени в приемни семейства, намират възможност да живеят в семейна среда и да имат достъп до необходимите социални услуги съобразно техните потребности, което допринася за тяхното нормално и пълноценно развитие.

Всички