logobgr
Всички
20.03.2015г.

Продължава реформата в грижата за децата и процесът на деинституционализация в България

С административни актове на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и в съответствие с решенията на съответните общински съвети са  закрити още 4 специализирани институции за деца. Закрити са: Домът за деца с умствена изостаналост в с. Търнава, обл. Враца; Домът за деца с умствена изостаналост в с. Просторно, обл. Разград; Домът за деца, лишени от родителска грижа в гр. Средец, обл. Бургас и Домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Георги Дамяново, обл. Монтана.

За децата и младежите от закритите домове са изпълнени дейности и мерки по закрила на детето, в съответствие с оценката на техните потребности, като децата постъпват в новоизградени центрове за настаняване от семеен тип.

Преустановяването на дейността и закриването на специализираните институции за деца у нас е предпоставено от разрастването на мрежата от социални услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна. В съответствие с приоритетите на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане (АСП) динамично се изпълняват мерки в насока развитие на система, която да изключи необходимостта от съществуване на специализирани институции за деца.

Считано от 1.04.2015 г., със заповеди на изпълнителния директор на АСП и в резултат на общите усилия и екипната работа на ангажираните институции, на съответните дирекции на АСП и общинските администрации, са открити 18 нови центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи с и без увреждания, както следва: - в Област Бургас – 1; в Област В. Търново – 1; в Област Габрово – 2; в Област Кюстендил – 1; в Област Ловеч – 3; в Област Русе – 3; в Област Силистра – 1; в Област Стара Загора – 1; в Област Търговище – 1, в Област Хасково – 1 и в Област Шумен – 3.

След закриването на 4-те, посочени по-горе, специализирани институции, действащи в страната остават 44 домове за  деца, лишени от родителска грижа и 17 домове за деца с умствена изостаналост.

 

Всички