logobgr
Всички
09.04.2014г.

Приемната грижа е временна мярка за децата от гр. Кнежа

Мярката за закрила на детето - „настаняване в приемно семейство" се осъществява чрез социалната услуга „приемна грижа", която дава възможност на деца в риск или отглеждани в специализирани институции да растат и се възпитават в семейна среда.

           В добилия известност случай с настанените в приемно семейство деца на 23-годишната Тереза Коцева от гр. Кнежа, социалните работници  от Дирекция „Социално подпомагане" в града са действали напълно адекватно и законосъобразно, с цел единствено гарантиране правата и интересите на двете деца. С майката е обсъдена възможността за ползването на социална услуга  - заедно с децата да бъдат настанени в Звено „Майка и бебе",  алтернатива, която тя е отказала. Едва тогава на г-жа Коцева е предложено   настаняване на децата в професионално приемно семейство, до справяне с кризисната ситуация, което тя е приела.

           Предприетото спрямо двете деца спешно настаняване е следствие от установен непосредствен риск за тях и невъзможност да получат необходимите грижи и условия в семейството. С цел предотвратяване на постъпването им в институция и за осигуряване на тяхното отглеждане в сигурна среда, те са настанени в утвърдени приемни семейства, преминали необходимото обучение и подготовка.

         В случая е важно  е да се отбележи, че настаняването на дете в приемно семейство е временна мярка за закрила, която  има за цел да осигури за определен период от време подходяща грижа. Приемната грижа дава подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и води до превенция на институционализацията на децата. В периода на настаняване на дете в приемно семейство, се регламентират и контактите с биологичните родители, с цел да не се прекъсва връзката между тях.

            От страна на Отдел „Закрила на детето" - Кнежа предстои провеждането на социално-консултативна работа с майката за повишаване на родителския й капацитет. Ще й бъде оказана и  финансова подкрепа, съгласно нормативите на социалното подпомагане.

Всички