logobgr
Всички
23.06.2008г.

Предприети действия за повишаване благосъстоянието на децата в България

            Водещи принципи в областта на закрилата на децата са отглеждане на детето в семейна среда и осигуряване по най-добър начин на неговите интереси. Това са принципи, върху които се основава правната уредба на закрилата на детето в България.

 

Законодателни и институционални промени

 

? През 2000 г. с приемането на Закона за закрила на детето се постави начало на реформата в системата на закрила на детето. Създадени бяха Държавната агенция за закрила на детето, Националния съвет за закрила на детето и отделите за закрила на детето, както и съдебен контрол при настаняването на дете извън семейната му среда.

? С измененията от 2003 г. на Закона за закрила на детето беше регламентирана реформата за повишаване на благосъстоянието на децата в България. За първи път беше приета цялата подзаконова нормативна уредба, необходима за ефективното прилагане на Закона за закрила на детето. Развиха се правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите за закрила на детето и тяхното взаимодействие, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в дейностите по закрила.

? С промени в Закона за социално подпомагане от 2003 г. се въведе деинституционализацията и децентрализираното управление на социалните услуги, включително на услугите за деца. Социалните услуги в общността и в специализираните институции се развиват и управляват от общините. Тази промяна е важна с оглед по-голямата възможност на местните власти да изследват потребностите на населението на общината от конкретни услуги. Кметовете могат да възлагат управлението на социални услуги на външни доставчици чрез конкурс.

? Създадена беше възможността за активно включване на неправителствените организации при управлението на социалните услуги за деца, след получаване на лиценз от Държавната агенция за закрила на детето.

? Бяха приети и редица стратегически документи, насочени към осигуряване на условия за спазване правата на всички деца в България с цел повишаване благосъстоянието им и подкрепа на техните семейства.

? През 2003 г., в следствие на извършената децентрализация, Домовете за деца с увреждания преминаха в управление на кметовете на общините.

? С цел осигуряване на семейна среда за деца в риск, през 2006 г. с промени в Закона за закрила на детето, беше уреден статутът на „професионалното приемно семейство". Едни от децата, които приоритетно се настаняват в професионални приемни семейства, са децата с увреждания и децата до 3 годишна възраст.

? От началото на 2007 година Домовете за деца, лишени от родителска грижа, които бяха към Министерството на образованието и науката, също бяха децентрализирани и преминаха в управление на кметове на общините.

 

Практически мерки и постигнати резултати

 

? През последните години се утвърждава трайна тенденция към намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции и към все по-широко прилагане на мерките за закрила в семейна среда. Към края на 2006 г. броят на децата, настанени в специализирани институции е 8 653 деца. В сравнение с 2001 г. /12 609 деца/ броят на институционализираните деца намалява с 31, 4 % /3 956 деца/. Намаляването на броя на децата, настанени в специализирани институции, се дължи на развитата и действаща система за закрила на детето, както и на приоритетното прилагане на мерките за закрила в семейна среда.

? През 2006 г. беше извършена цялостна оценка на специализираните институции за деца. Целта беше да се отчете реформирането на институциите в периода 2004 - 2006 г. и да се планират конкретни дейности за тяхното реформиране, преструктуриране или закриване. Общият брой на оценените институции беше 144. Въз основа на направената оценка на специализираните институции за деца се изготвят институционални проекти за преструктуриране и реформиране.

? От 2003 г. до сега са закрити общо 21 специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца - 4 дома за деца и младежи с умствена изостаналост /домовете в с. Факия, с. Три кладенци, с.Джурково, с. Добормирци/, 16 Дома за деца, лишени от родителска грижа. Домът за деца и младежи с умствена изостаналост гр. Пазарджик е преструктуриран в Дневен център със седмична грижа за деца с увреждания.

? На 26.02.2008г. е прието Постановление 33 на МС за осигуряване на средства за закриване и реформиране на следните 6 специализирани институции за деца - Дом за деца с умствена изостаналост с. Горна Козница, обл. Кюстендил, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Иглика"  - с.Осенец, община Разград, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детски свят" - с.Галатин, община Криводол,  Дом за деца, лишени от родителска грижа - с.Рабиша, община Белоградчик, Дом за деца, лишени от родителска грижа „Закрила" - с.Боровци, община Берковица, Дом за деца, лишени от родителска грижа - с.Бърдарски геран, община Бяла Слатина.  По цитираното постановление за закриването на домовете са осигурени 8 млн. лева, както и 1,5 млн. лева за закупуване на адаптирани моторни превозни средства за нуждите на всички специализирани институции за деца с увреждания.

?Предстои закриване на Дома в с. Могилино, община Две могили.

? През 2007 г. продължи процесът на деинституционализация чрез развитие на социални услуги в общността за деца и техните семейства. Към края на 2007 г. вече функционират 120 социални услуги в общността за деца и младежи:

 • дневни центрове за деца и младежи с увреждания;
 • центрове за обществена подкрепа;
 • центрове за работа с деца на улицата;
 • звена "Майка и бебе";
 • център за настаняване от семеен тип;
 • кризисни центрове;
 • приюти за безнадзорни деца;
 • центърове за социална рехабилитация и интеграция;
 • защитени жилища.

? Положителен е и фактът, че се увеличава броят на частните доставчици на социални услуги за деца, които имат лиценз издаден от Държавната агенция за закрила на детето. Към края януари 2008 година броят на лицензираните доставчици вече е 285.

? През 2007 г. действията, които се предприеха бяха насочени основно към повишаване ефективността на прилагането на мерките за закрила на детето в семейна среда - превенция,  реинтеграция, настаняване в семейства на близки и роднини и в приемни семейства и осиновяване:

 • До края на 2007 г. отделите „Закрила на детето" са работили по 3 616  случая на превенция. От тях успешно приключилите са 1 503 случая.
 • През 2007 г. общият брой на деца, настанени в семейство на близки и роднини е 1 230. За целия период от стартирането на реформата общия брой деца, настанени в семейства на близки и роднини е 7913.
 • През 2007 г. общият брой на случаите на реинтеграция на деца в биологично семейство, по които се е работило е 2 505 деца. От тях успешно приключилите случаи са 1 332.
 • През 2007 г. са извършени 708 осиновявания. За периода 2004-2007 вкл. общия брой на извършените осиновявания е 2597.
 • Независимо че приемната грижа е сравнително нова социална услуга, която няма традиции в България, общия брой на децата, настанени в приемни семейства за 2007  г. е 61 /43 деца са настанени в доброволни приемни семейства и 39 са в професионални приемни семейства; за 21 деца е прекратено настаняването/. Утвърдени са 37 доброволни приемни семейства и 41 професионални. Общия брой деца, настанени в приемни семейства е 135.

 

Предстоящи мерки

 

? Бъдещите мерки, които ще бъдат предприети за повишаване на благосъстоянието на децата в България са в изпълнение на приетата от Народното събрание в края на месец януари Национална стратегия за детето 2008 - 2018 година. Стратегията си поставя за цел осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.

? През 2008 г. предстои много съществена законодателна промяна по отношение на осиновяванията в Република България. Разработен е проект на нов Семеен кодекс. С цел разрешаване на съществуващия проблем с дълготрайно пребиваващите деца в специализираните институции е предвидена промяна на уредбата, отнасяща се именно до осиновяването на децата, които се настаняват в специализирани институции и за които родителите не са изразили съгласие за осиновяване, и не предприемат действия за отглеждането им в семейна среда. Осиновяване без съгласие на родителя/родителите ще се допуска, когато детето е настанено в специализирана институция и в срок от една година от датата на настаняването, без основателна причина, родителят/родителите не са поискали отмяна на настаняването или промяна на мярката с цел отглеждане на детето в биологичното семейство, в семейство на роднини и/или близки или в приемно семейство по реда на Закона за закрила на детето. Изключение ще правят случаите, когато родителите са с установено трайно увреждане.       

? Ще бъдат инициирани промени в Закона за закрила на детето с цел конкретизиране на отговорностите, контрола и въвеждане на по-строги санкции за органите допуснали нарушение на правата на децата.

? Ще се предприемат действия, насочени към привличане на местната власт в изпълнение реформата и ще бъдат търсени допълнителни стимули за привличане и участие на гражданското общество в директното управление на домовете за деца.

? Бъдещите действия в областта на закрилата на детето са обезпечени както със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, така и чрез Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". За 2008 г. средствата, които държавата отпуска от държавния бюджет за социалните услуги са увеличени близо два пъти. Въведени са и единни стандарти за финансиране на социалните услуги, делегирана държавна дейност. На 20.11.2007 г. Комитетът за наблюдение на Оперативната програма одобри финансови средства за изпълнение на операция „За по-добро бъдеще на децата" в размер на 19 558 300 лева. Схемата е разработена в отговор на нуждата от въвеждане на нови стандарти за грижа в специализираните институции, създаване на условия близки до семейната среда и подобряване качеството на грижите.

? Предстои да бъде одобрен Проект за Социално включване, насочен към децата на възраст между 0 и 7 години, на стойност 40 млн. евро, който ще бъде финансиран чрез държавен заем от Международната банка за възстановяване и развитие (СБ). Проектът цели да подкрепи усилията на българското правителство за социално включване чрез инвестиции в развитието в ранна детска възраст, като значителна част от стойността на заема е предвидена да се използва за подобряване на инфраструктурата за целите на проекта. Проектът за социално включване е насочен към постигане на следните резултати: Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години; Повишено благосъстояние на децата; Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на децата с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.

 

Всички