logobgr
Всички
04.07.2024г.

Подготвя се финансов стандарт за мярката за закрила „приемна грижа“

На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“ очерта предстоящите задачи в изпълнение на проекта.

Като приоритет бе изведено изготвянето на предложение за финансов стандарт, който да обезпечи дейностите по предоставянето на приемната грижа след края на т.г., когато изтича срокът на проекта. Параметрите на финансовия стандарт следва да бъдат синхронизирани с предоставената за обществено обсъждане Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, както и със Закона за закрила на детето и Закона за социалните услуги.

На членовете на КЕС са предоставени количествените стойности, отчетени от областните екипи по приемна грижа към 31 май 2024 г. Настанените деца в приемни семейства към отчетната дата са 1483, приемните семейства – 1651. Средната незаетост на приемните семейства надвишава 20 процента, драстичен е случаят в област Търговище, където този показател е около 65 процента.

На това заседание КЕС избра за свой съпредседател Александър Миланов, изпълнителен директор на Националната асоциация за приемна грижа. Другият съпредседател на съвета е ръководителят на проекта Огнян Христов, който обобщи трудностите при изпълнението на задачите в частта за обществените поръчки и  подчерта ролята на новоучреденото звено за мониторинг, чиято функция е да идентифицира качеството и ефективността от предоставянето на приемната грижа, както и ефективността от провежданите обучения и супервизии.

Всички