logobgr
Всички
16.10.2019г.

Партньорска среща по проект BG05М9ОР001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

В периода 02-04 октомври 2019 г. се проведе първа работна среща по проекта, в която се включиха експерти от Централно управление на Агенцията за социално подпомагане, психиатри, психолози и социални работници от Държавните психиатрични болници.

Срещата се проведе в рамките на проект BG05М9ОР001-2.038-0001-С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с Държавните психиатрични болници в страната, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е част от цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, чрез предоставяне на качествени и достъпни междусекторни услуги от резидентен тип и съобразно индивидуалните потребности на лицата.

Целта на срещата беше да се разработи Методика и формуляр за индивидуална оценка на потребностите със специализирани критерии за състоянието на над 900 лица, настанени в 10 специализирани институции, определени за закриване и на лица, пребиваващи дълготрайно в държавните психиатрични болници по социални индикации.

Експерти от Агенцията за социално подпомагане, съвместно с представители от държавните психиатрични болници обсъдиха разработването на Методиката за оценка и Формуляра със специализирани критерии за оценка на потребностите на всички настанени лица с психични разстройства и с умствена изостаналост в институциите и в болниците.

Взаимодействието между социалните и здравните работници ще допринесе за изготвянето на качествени индивидуални оценки на потребностите и ще подпомогне процеса на развитие на иновативни междусекторни здравно-социални услуги и прилагането на интегриран подход при изграждането им.

Срещата премина в ползотворен дух и постави добра основа за партньорство при изпълнение на проектните дейности.

Всички