logobgr
Всички
15.02.2018г.

Осиновявания и връщане в семейството са основните причини за прекратяване на приемна грижа

Към края на януари 2018 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“, са 2056. Утвърдените приемни семейства са 2197, от които 9 са доброволни. През януари т.г. комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 12 нови професионални семейства, заличени са 11.

За 81 деца през месеца е прекратено настаняването в приемно семейство, като се запазва позитивната тенденция основна причина за това да са осиновяванията – това е станало с 42 деца през първия месец на годината. Реинтегрирани в биологичните си семейства за този период са 17 деца. Както и в предходния месец, настанявания на деца от приемни семейства в специализирана институция няма.

Националният екип за организация и управление на проекта започва да анализира престоя на децата в приемна грижа, като през януари т.г. за първи път въведе месечна справка по този критерий.  Обобщените данни в месечния анализ са за 2126 деца, пребивавали през януари т.г. в приемни семейства в 146 общини-партньори по проекта. С краткосрочна продължителност на престоя (до 1 година в приемна грижа) са 72,2 процента от децата във възрастовата група 0-3 години, логично в тази група ежемесечно се отчитат и най-голям брой осиновявания.

С повишаване на възрастта на децата данните показват нарастване на процента на децата с дългосрочна продължителност на престоя в приемно семейство (до и над 5 години в услугата), както следва: за възрастовата група 3-6 г. - 70,7 процента, 6-14 г. – 78,7 процента,14-18 г. – 91,3 процента.

 

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички