logobgr
Всички
08.01.2015г.

Нови четири специализирани институции за деца са закрити в началото на 2015 г.

С административни актове на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) от 1 януари 2015 г. са закрити четири специализирани институции за деца - Дом за деца с умствена изостаналост в Търговище, Дом за деца с умствена изостаналост в Кермен, област Сливен, Дом за деца с физически увреждания в Луковит, Дом за деца, лишени от родителска грижа в с. Борован, област Враца.

За всички деца и младежи от тези институции бяха изпълнени активни мерки и дейности по закрила на детето и регламентирани стъпки за тяхното деинституционализиране, като бяха оценени техните потребности, планирани последващи мерки и изградени центрове за настаняване от семеен тип за лицата, чиято единствена алтернатива в момента е резидентната грижа. 

Четирите институции преустановиха дейността си в резултат на общите усилия и екипна работа на всички, които имат отношение и административни ангажименти към предоставянето на обществена грижа за деца в риск -  екипите на териториалните структури на АСП, общинските администрации, неправителственият сектор. Координирането на цялостната дейност при закриването на институциите се осъществи от служители на АСП. Всяка от  специализираните институции  бе закрита след решение от съответния общински съвет като акт на единомислие за необратимостта на процеса.

От специализираните институции за деца в страната остават да действат 46 дома за  деца, лишени от родителска грижа, и 19 дома за деца с умствена изостаналост.

Систематичното затваряне на всички класически институции за деца от интернатен тип в България е приоритет за Министерството на труда и социалната политика и АСП. Усилията са насочени към подкрепа на семействата в риск за краткосрочно отделяне на децата от семейната им среда и настаняването им в резидентна грижа. Стратегическата цел е развитие в България на система от услуги в семейна среда и в общността, които да изключват по естествен начин необходимостта от съществуване на специализирани институции за деца.

Всички