logobgr
Всички
09.09.2014г.

Нов проект ще повиши ефективността на администрацията на АСП

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Агенцията за социално подпомагане - добре функционираща държавна администрация".

Общата цел на проекта е свързана с оптимизиране на структурите на АСП за постигане на висока ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции. Специфичните цели са: да се анализира настоящото състояние на ефективността на процесите в администрацията на АСП, съгласно разработената Единна методология за провеждането на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното изпълнение; да се подобри работата на администрацията на АСП като организация, функционалност, ефективност и ефикасност и да се повиши компетентността на служителите в администрацията на АСП в аспект на дейностите по оценка на нейната ефективност и ефикасност.

Продължителността на проекта е 12 месеца и реализацията му ще допринесе за организационното развитие и по-високата ефективност на администрацията на АСП.

Всички