logobgr
Всички
03.01.2014г.

Над 250 000 са подпомаганите с целева помощ за отопление

Увеличението в сравнение с миналия отплителен сезон е с повече от 41 000 лица и семейства

Броят на подадените молби за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г. е 303 878, отпуснати са 251 876, сочат окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП).  Броят на подадените молби-декларации е с 37 424  повече в сравнение с отоплителен сезон 2012/2013 г., което представлява 12,3% увеличение. През миналия отоплителен сезон 2012/2013 г. издадените заповеди за отпускане на помощта са били 210 711 броя, което показва увеличение с 41 165. Общият брой на отказите за отоплителен сезон 2013/2014 г. е  52 000, което е с 3 743 заповеди по-малко от предходния отоплителен сезон. Основна причина за отказите е доход над диференцирания минимален доход за отопление - 28 999 случая, което е 56 процента от общия брой откази.

Лицата, неизползвали по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават от правото да получават такава и през следващия отоплителен сезон. В случаите на констатирана недобросъвестност получената социална помощ се възстановява заедно със законната лихва. На тези основания са санкционирани общо 290 лица и семейства,

За настоящия отоплителен сезон молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подаваха в дирекциите „Социално подпомагане" от 1 юли до 31 октомври 2013 г. Размерът на целевата помощ за отоплителен сезон 2013/2014 се запази на 65,72 лева месечно.

Предоставяната целева помощ за отопление е за период от 5 месеца от 1 ноември.2013 г. до 31 март 2014 г., като в молба-декларацията лицата и семействата заявяват вида на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Редът за изплащане на целевата помощ  за електроенергия, твърдо гориво или природен газ е регламентиран по следния начин:

- за месеците ноември и декември - не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;

- до 31 януари на следващата година - за месеците януари, февруари и март.

За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия, целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се превежда ежемесечно в максимален размер по списък от дирекциите "Социално подпомагане" на съответните топлофикационни дружества.

 През 2013 г. бяха изменени индивидуалните проценти за определяне на диференцирания минимален доход за отопление, с което се постигна увеличение на границата на достъп до целева помощ за отопление за всички групи лица и семейства в неравностойно положение в размер на 15 лева.

Според данните, предоставени от дирекциите „Социално подпомагане" в АСП, общият брой на лицата и семействата, подпомагани с целеви помощи за отопление през последните три отоплителни сезона са променя както следва:

 

Отоплителен сезон

Брой подадени молби за целеви помощи

Брой отпуснати целеви помощи

Брой отказани целеви помощи

2011 - 2012

268 548

219 760

48 788

2012 - 2013

266 445

210 711

55 743

2013 - 2014

303 878

251 876

52 000

 

 

 

Всички