logobgr
Всички
12.01.2018г.

Над 2000 деца се отглеждат в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в края на 2017 г.

През миналата година са заличени над 200 приемни семейства, насилие е установено в 1 случай

Стабилност по отношение на броя на утвърдените приемни семейства показват данните от анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“. В края на 2016 г. приемните семейства бяха 2224 с местоживеене в 147 общини партньори, към 31.12.2017 г. в 154 общини-партньори утвърдените приемни семейства са 2194. Най-много приемни семейства са регистрирани в област Варна – 142, Велико Търново – 139, Шумен – 134, Монтана – 131, Хасково – 122, Пазарджик – 118. На обратния полюс е област София с 21 приемни семейства, Силистра – 23, Кърджали и Ямбол – по 30.

Незначително намалелият общ брой приемни семейства в края на 2017 г. спрямо 2016 г. се дължи на предприетото регулиране и целево планиране по общини и региони, съобразно установените потребности по места, както и на стъпките за поддържане и повишаване качеството на предоставяната услуга. Резултат от същия процес е и намалелият брой кандидати за приемни семейства – 167 през 2017 г. срещу 406 през 2016 г. Проектът  стартира на 01.01.2016 г. с 1 489 утвърдени приемни семейства в 82 общини-партньори.

Към края на годината 2017 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 146 общини-партньори са общо 2 056, отглеждани в 1695 приемни семейства. За 2018 г. е предвидено да се организира набиране и утвърждаване на общо 658 нови приемни семейства, съобразно идентифицираната потребност за конкретен профил деца в общините партньори. Едновременно са предприети действия и за промяна на профила на утвърдени приемни семейства, както и заличаване при установени обективни обстоятелства за това.

Причина за заличаването на приемните родители са именно обективни обстоятелства, а не случаи на злоупотреба и насилие, каквито внушения се появиха. Такива обстоятелства включват влошено здравословно състояние или смърт на приемния родител, промяна на местоживеене, включително и напускане на страната, навършване на пълнолетие на приемното дете. Освен личното желание на приемното семейство, което преобладава като фактор, причина за заличаване от регистъра може да бъде и установяване на лоша грижа, проблеми и дори отказ от сътрудничество със социалните служби и биологичното семейство, неуспешна адаптация на децата в приемното семейство, невъзможност за справяне с кризите на децата и рисковото им поведение.

Заличените приемни семейства през 2017 г. са общо 209, като за насилие от страна на приемния родител може да се говори в един случай от септември м.г.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички