logobgr
Всички
07.07.2010г.

Модерни услуги изместват още една институция за деца

 

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане бе закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 6 г. в с. Лесичово, област Пазарджик. Като алтернативи бяха разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип, където децата  ще живеят в среда, близка до семейната, и ще получават индивидуализирана грижа. Ще функционира и Център за обществена подкрепа на деца в риск и техните семейства от общността. В него ще се оказва също помощ и подкрепа на децата от центровете за настаняване от семеен тип за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Закриването на дома в Лесичово е в изпълнение на един от основните приоритети на Министерство на труда и социалната политика и на Агенцията за социално подпомагане за деинституционализация и на създаване на съвременни, алтернативни форми на грижа за деца. За година и половина са закрити вече 11 институции за деца.

Всички