logobgr
Всички
20.11.2017г.

Казус в Свиленград потвърди: екипният принцип в предоставянето на приемна грижа е незаменим

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015" Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха работна среща в Свиленград. Поводът бе появило се различие в преценката на областния екип по приемна грижа в Хасково и отдел „Закрила на детето" към дирекция „Социално подпомагане“ в Свиленград относно капацитета на приемно семейство в града и свързаната с това възможност за настаняване на дете в него. В крайна сметка през обсъждането на конкретния казус всички страни се обединиха около необходимостта от практическото и ефективно реализиране на разбирането, че приемната грижа се осъществява като споделена отговорност между всички ангажирани участници  – комисията по приемна грижа, екипите по приемна грижа, отделите „Закрила на детето“ към дирекциите „Социално подпомагане“, приемните семейства.

„Не може и не трябва да се очаква Националният екип за организация и управление на проекта да бъде арбитър в конкретен казус, да отсъжда кой крив и кой прав – заяви Огнян Христов. – Ползата от срещи като тази е, че чрез професионалния дебат отново стигаме до нуждата от пълноценно внедряване на екипния принцип и възможността да бъде оптимизиран процесът за вземане на аргументирани решения по възникващи казуси, като се отчете гледната точка на всички страни в процеса на предоставянето на приемна грижа.“

Утвърдените приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ на територията на община Свиленград към момента са 5, със също 5 настанени в тях деца. За цялата област Хасково приемните семейства по проекта са 124, а децата, настанени в тях - 140.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Всички