logobgr
Всички
19.08.2015г.

Изготвен е функционален анализ на АСП в рамките на европроект

В рамките на проект „Агенцията за социално подпомагане – добре функционираща държавна администрация“, бе изготвен подробен функционален анализ. Той включва анализ на текущото състояние на звената на Агенцията по отношение на релевантността на функциите, ефикасността и ефективността от дейността им, идентифициране на области за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние на администрацията. Формулирани са също насоки за бъдещото развитие на АСП и конкретни препоръки за подобрение в рамките на съответните идентифицирани области за подобрения.

Осъществено е анкетно проучване сред над 230 служители на АСП в централното управление и в териториалните поделения. Проведени са 65 дълбочинни интервюта и 4 фокус групи (София, Русе, Сливен и Мадан). В процеса на изготвяне на функционалния анализ изводите и препоръките са обсъждани с представители на АСП в рамките на работна група.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Реализацията на анализа е важна стъпка към главната цел на проекта - да се подобри работата на администрацията на АСП като организация, функционалност, ефективност и ефикасност и да се повиши компетентността на служителите.

Всички