logobgr
Всички
16.09.2009г.

Инспекторатът на АСП сигнализира Прокуратурата с над 50 преписки за стотици нарушения при отпускането на медицински изделия

Във връзка с драстично увеличения размер на изразходваните средства за целеви помощи за медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения (МИПСПС). Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане, съвместно с представители на Регионалните центрове по здравеопазване, извърши проверка в 129 дирекции „Социално подпомагане" на територията на цялата страна за периода 17.08. - 10.09.2009 г. Проверени са 26 223 досиета на лица с отпуснати медицински изделия и помощни средства, 1810 решения на ЛКК и ТЕЛК са предизвикали съмнение и са извършени 2576 проверки в домовете на лицата.

Изготвени и са предоставени на вниманието на Прокуратурата 26 предложения за проверки, предстои изготвянето и предоставянето на Прокуратурата на най-малко още 27 предложения относно изписването на медицински изделия и помощни средства. Предложенията до Прокуратурата съдържат информация за общо над 850 нарушения, сред които: около 130 случая на фактурирани МИПС от фирмите-дистрибутори, но недоставени на хората с увреждания; около 490 случая за издадени медицински протоколи от ЛКК без лицата да са преглеждани; над 190 случая на неизползвани МИПСПС по предназначение, изписани в повече от лекарските консултативни комисии; повече от 50 случая на конфликтна свързаност между медицински лица, ЛКК и фирмите-доставчици. Остойностени, медицинските изделия и помощните средства по тези случаи възлизат приблизително на 400 000 лева.

За периода 01.01.2008 - 31.07.2009 г. дирекциите „Социално подпомагане" са обжалвали 2149 медицински протокола, издадени от ЛКК, пораждащи съмнение относно целесъобразността на изписаните МИПСПС, на обща стойност 1 334 275 лева. 

Извършената проверка даде отговор на въпросите - ефективна ли е действащата нормативна уредба, регулираща изписването, предоставянето и заплащането на МИПС; има ли създадени механизми за източване на бюджетни средства и на кои места трябва да бъде засилен контролът, за да се преустанови неправомерното разходване на бюджетни средства, като същевременно се защити правото и интереса на хората с увреждания.   

Създадена е обвързаност между фирмите-доставчици и медицински лица и лекарски комисии, ангажирани с изписването на МИПСПС на лицата с увреждания - най-често в повече от потребностите им. Тази обвързаност и техният взаимен финансов интерес обясняват голямото нарастване на изписаните и фактурирани медицински изделия и разходването само за шест месеца на определените за годината бюджетни средства за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения.

         В същото време проверките доказаха, че не само бюджетът е ощетен, а и хора с увреждания, които не са получили необходимите им МИПСПС от фирмите-доставчици, независимо че фирмите са си взели вече парите за тях от дирекциите за социално подпомагане.

Действащата нормативна уредба (Закон за здравето, Закон за медицинските изделия, Закон за интеграция на хората с увреждания и правилник за неговото прилагане и др.) се оказва тромава и неефективна, ангажираща редица държавни органи с контролни функции, като същевременно контролът върху най-важните - качеството на предоставяните МИПСПС, вносните цени при ценообразуването им на едро и изписването им е недостатъчен.  Липсата на финансова зависимост при изписването и заплащането на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения води до неефективно и нецелесъобразно  разходване на държавните средства. Целесъобразно е органът, който назначава медицинските изделия, да обезпечи тяхното финансиране, да упражни контрол по тяхното предоставяне и при неизпълнени ангажименти да бъде санкциониран.

С цел ликвидиране на създадените корупционни практики е необходимо да бъде реформирана цялата процедура по изписване, отпускане, предоставяне и заплащане на МИПСПС, като се изградят и съответните защитни елементи. Нормативните актове следва да бъдат синхронизирани и съобразени с практиката в частта им по назначаването на медицинските изделия, тяхното финансово осигуряване, контрола по предоставянето им и санкциите за физически и юридически лица, които не са  спазили изискванията им.

Всички