logobgr
Всички
05.12.2014г.

Европейската комисия одобри Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020 г.

България ще получи 104 815 264  евро по новата оперативна програма и фонда, по линия на който ще се осигуряват храни за най-бедните на територията на цялата страна в рамките на седем години. Средствата за реализация на мерките възлизат общо на 123 312 076 евро, от които  18 496 812 евро национално съфинансиране (15%).Управляващ орган на новата програма е Агенцията за социално подпомагане.

Фондът ще финансира предоставянето и разпределението на индивидуални пакети с хранителни продукти и топъл обяд, чрез обществените трапезарии. От помощта ще се възползват лица и семейства, обект на месечно подпомагане по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, неосигурени самотни родители и техните деца, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии, както и  скитащи и бездомни лица. Предвидени са мерки и за пострадалите при бедствия и извънредни ситуации.

Закупуването и доставката на хранителни продукти ще се извършва чрез обществени поръчки и със съдействието на партньорски организации. Това могат да са публични организации или организации с нестопанска цел с опит в изпълнението на програми, свързани с осигуряването на хранителни помощи за уязвими групи от населението. Със средства от програмата ще се осигури целогодишно функциониране на обществените трапезации в общините, както и създаването на нови трапезарии.

Предоставянето на хранителни продукти на лица с висок риск от бедност ще разшири ефективния обхват на програмите за социално подпомагане включително тези, подкрепяни от Европейския социален фонд. С подкрепата за разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии, ще бъде подобрен допълнително достъпът до социални услуги на нуждаещи се лица.

Основна дейност на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е борбата с гладът, бездомността и материалните лишения. Програмата е финансов инструмент за преодоляване на бедността в страните, членки на общността, като допринася пряко за изпълнението на една от водещите цели на стратегията на ЕС „Европа 2020" - намаляване на броя на застрашените от бедност и социално изключване в Съюза с 20 млн. души.

 

 

Всички