logobgr
Всички
29.01.2019г.

Експертният съвет към проекта „Приеми ме 2015“ ще предложи единен стандарт за приемната грижа

На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ прие решение да работи по изготвяне на предложение за стандарт за делегирана от държавата дейност – „приемна грижа“. Наред с това КЕС се ангажира и да предложи промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и в Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”. Това бе 13-ото заседание на КЕС от сформирането му през декември 2015 г. В съвета са включени представители  на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето,  Националното сдружение на общините в Република България, Уницеф България, Национална мрежа за децата, Националната асоциация по приемна грижа.

Въпреки че проектът няма ангажимент за изготвяне на стандарт за делегирана от държавата дейност, изграденият организационен капацитет е способен да мотивира подобно предложение, изтъкна ръководителят на проекта Огнян Христов. Друг аргумент е удължената обща продължителност на проекта до 2020 г., която предполага осигуряването на устойчивост на приемната грижа като делегирана от държавата дейност, като общата стойност на проектното предложение бе променена от 51 600 000 лева на 136 404 000 лева.

Участниците в заседанието се обединиха около тезата, че  за изготвянето на документите в рамките на КЕС ще се учреди експертна  група, която следва да има предвид параметрите от Закона за социалните услуги, който бе приет на първо четене в Народното събрание, както и конкретни теми и проблеми от практиката, посочени от отделите „Закрила на детето“.

Според последния анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ към края на м.г. утвърдените в регистъра приемни семейства с местоживеене в 156-те общини партньори са 2 167, настанените деца по проекта – 1 968.

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Всички