logobgr
Всички
12.03.2015г.

Доставчиците на социални услуги, вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, отчитат дейността си за 2014 г. до 31 май т.г.

Напомняме на доставчиците на социални услуги, вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП), че съгласно разпоредбата на чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане до 31 май всяка година регистрираните доставчици на социални услуги представят в Агенцията отчет за дейността си.

      Образец на отчетната форма е публикуван на официалната интернет-страница на АСП в меню«Регистър».

      Отчетът задължително се предоставя на хартиен носител, с дата, подпис на представляващия организацията и печат на организацията, както и по електронен път на следния електронен адрес: registar@asp.government.bg.

      За допълнителна информация: отдел „Социални услуги за пълнолетни лица" при Главна дирекция „Социално подпомагане", телефони: 02/9350543 и 02/8119619.

 

Всички