logobgr
Всички
04.10.2011г.

АСП работи по проект за повишаване на качеството на социалната работа

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е  бенефициент по проект „Укрепване на капацитета на Агенцията за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа".

Проектът се реализира  по Приоритетна ос 6  - "Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социални и здравни услуги" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Неговата продължителност е до 31.10.2014 г. Той ще обхваща 28-те области на територията на  България.

Общата цел е да се планират, разработят и приложат мерки за надграждане и подобряване на капацитета на служителите на АСП и в резултат да се повиши качеството и ефективността на социалната работа.

Стойността на проекта е в размер на 9 946 169,12 лв., целевата група, която обхваща, са служители на АСП.

През  октомври 2011 г. ще стартира дейността, свързана с анализа на натовареността в работата на социалните работници. Едновременно с това ще започне и работата по подбора и наемането на 400 социални работници. Разпределението им ще се извърши на базата на изготвен анализ за натовареността в работата на дирекциите на АСП. 

Всички