logobgr
Всички
25.03.2024г.

Агенцията за социално подпомагане и Управляващият орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" подписаха договор за изпълнение на проект за приемна грижа

На 8 март 2024 г. Агенцията за социално подпомагане и Управляващият орган на Програма "Развитие на човешките ресурси" официално подписаха договор за изпълнението на нов проект, насочен към подобряване и разширяване на приемната грижа в страната. Инициативата, която стартира веднага след успешното приключване на проекта „Приеми ме 2015“, е с основна цел да продължи усилията за осигуряване на подходяща семейна среда за всяко дете, нуждаещо се от закрила и подкрепа.

Целта на процедурата е да повиши капацитета на служителите, за да се подобри ефективността от предоставяната подкрепа и услуги, както и да се подобри подкрепата за децата и семействата чрез междусекторен подход и сътрудничество между ангажираните в процеса страни. Очакваният резултат по проекта, е да бъде осигурена приемна грижа на 1515 деца.  

Приемната грижа е приоритет на държавната политика за подкрепа на децата и семействата и представлява съществена част от мерките за закрила на детето, като гарантира основните му права да расте и да се развива в семейна среда. Проектът "Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила – Компонент 1" ще насочи усилията си към приоритетното предоставяне на приемна грижа за деца от 0 до 3 години, както и за деца с увреждания, жертви на насилие или трафик и непридружени бежанци. Проектът засилва и усилията за привличане на нови приемни родители, включително чрез национални информационни кампании и работни срещи.

От момента на стартиране на проекта, броят на общините-партньори достига 177, с настанени 1464 деца, от които 150 с увреждания. Утвърдените приемни родители са 1653, което демонстрира напредък и ангажираност към осигуряването на подходящи условия за отглеждане на децата в нужда. Новият проект маркира важна стъпка в усилията за подобряване на живота на децата в нужда в България, като същевременно се осигурява пълноценното им развитие в подкрепяща семейна среда.

Общата продължителност на проекта е 12 месеца, считано от 01 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г. Допустими партньори са общини на територията на Република България и райони на общини. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 8 800 000 лв., финансирана по  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., чрез ЕСФ+ и съфинасиране от националния бюджет.

Всички