logobgr
Всички
01.02.2010г.

6200 нуждаещи се лица ще имат лични асистенти по втората фаза на проекта "Социална услуга за качествен живот"

От 1 февруари 2010 г. стартира приемането на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти за включване във втората фаза на  Проекта „Социална услуга за качествен живот". По проекта се предвижда да бъдат обслужвани от лични асистенти общо 6200 нуждаещи се лица, от които 2 480 самотноживеещи хора и 3720 деца и лица с увреждания.

Кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" трябва да представят в дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес следните документи:  заявление по образец; документ за самоличност - за справка; копие от амбулаторен картон (ако има такъв), експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК; копие от протокол на ЛКК; други медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето (епикризи и др.). Идентифицирането на най-нуждаещите се лица с увреждания ще се извършва при прякото участие на кандидат-потребителите, техните законни предствавители и близките им.

За лични асистенти ще бъдат наемани кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването в дирекция „Социално подпомагане", намират се в добро физическо и психическо състояние и са одобрени от потребителя. Това могат да бъдат членове на семействата на лица с трайни увреждания или подходящи специалисти, както и хора, работещи в различни сфери, мотивирани да работят допълнително; безработни лица, търсещи работа; пенсионери; студенти. Включването на лични асистенти извън семейния кръг на потребителите ще осигури възможност за лицата, които продължително време са се грижили за болните си близки, да се реализират на пазара на труда и да възстановят професионалната си кариера.

Кандидатите за лични асистенти подават в Дирекция „Социално подпомагане": заявление по образец; професионална автобиография; документи, подкрепящи информацията изложена в заявлението. Предвижда се да бъдат наети 6200 лица, от които 5200 - почасово. Одобрените кандидати за лични асистенти подписват договор в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите.

На работни срещи във Велико Търново и Пловдив администраторите и счетоводителите по проекта от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане получиха необходимата документация, както и възможността да бъдат обсъдени с екипа на национално равнище всички възникнали въпроси от оперативен характер относно реализацията на проекта.  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Всички