logobgr

Коронавирус COVID-19

И след отмяна на извънредната епидемична обстановка заявления-декларации за отпускане на помощи по различните нормативни основания може да подавате на електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, които са защитени канали за обмен на информация. Адресите и телефоните за връзка с дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са публикувани в рубриката „Контакти“ - https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

За да се информирате подробно за възможностите за заявяване на административни услуги, моля влезте в „Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане“. В същата ще намерите подробно описание на процедурата за заявяване чрез различните канали за достъп, получаването на обратна връзка и реда за регистриране на заявленията. След получаване на Вашето заявление от дирекция „Социално подпомагане“ на електронната си поща ще получите информация за регистрационния му номер.

За да бъдат разгледани постъпилите по електронна поща писма, искания, сигнали, жалби и запитвания, те трябва да съдържат следните задължителни реквизити: три имена, актуален адрес за връзка, подпис на лицето (саморъчно поставен или електронен подпис съгласно Закона за електронната идентификация) и изложение на искането. Вашият документ може да изпратите и като прикачен файл към електронното съобщение.

Важно е да знаете!

Размерът на Вашето електронно съобщение не трябва да надхвърля 10 MB.

Агенцията за социално подпомагане е осигурила предоставяне на административни услуги по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване. Тя е защитен канал за комуникация, който може да ползвате ако притежавате квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ.

В случай, че желаете да получите обратна информация на заявен обикновен електронен адрес, а не по защитен канал, Агенцията за социално подпомагане не носи отговорност за сигурността на личните данни.