logobgr

Агенцията за социално подпомагане публикува утвърдена от министъра на труда и социалната политика Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Информация за сключените договори по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация" към 02.11.2020 г. 

Заповед №РД06-38 от 21.10.2020 на министъра на труда и социалната политика за изменение на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. 

Заповед №РД-06-26 от 26.08.2020 на министъра на труда и социалната политика за удължаване срока за кандидатстване по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“ до 30.09.2020 г. 

Заповед № РД-06-25 от 20.08.2020г. за изменение на Заповед № РД-06-24 от 18.08.2020г. на министъра на труда и социалната политика по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“

Промяна в Ръководството за изпълнение и управление на договори по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020“

Заповед №РД-06-24 от 18.08.2020г. на министъра на труда и социалната политика за удължаване срока целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“ до 31.10.2020 г. 

Заповед № РД-06-21 от 23.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика за изменение на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Заповед № РД01-314 от 21.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика за изменение на Програмата в частта срок на предоставяне на топлия обяд от до 33 работни дни на до 58 работни дни, но не по-късно от 24.07.2020 г ., при запазване на договорения брой потребители.

На основание Заповед № РД01-289/07.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика Агенция за социално подпомагане обявява нов срок за подаване на проектни предложения от 11.05.2020 до 17:00 часа на 15.05.2020 г. , за общини и райони, които нямат сключен договор по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ Проектните предложения се подават на ok@asp.government.bg, подписани с електронен подпис на представляващия кандидата. Допустимият срок за предоставяне на топъл обяд е от 01.06.2020 до 19.06.2020 г., като се прилагат правилата и условията на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“   

Със Заповед № РД01-227 от 06.04.2020 г. министъра на труда и социалната политика утвърди Изменение на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, в частта срок на изпълнение на програмата. Изменението дава възможност предоставянето на топла храна да започне преди 01.05.2020 г. при спазване на предварително определения брой 33 /тридесет и три/ работни дни.

В останалата си част документите остават непроменени.