logobgr

Помощи за чужденци

За да можете да ползвате услугите на Агенцията за социално подпомагане Вие трябва да:

 • имате валиден документ за предоставен статут, издаден от българските власти
 • имате регистрация по настоящ адрес от общинската администрация в населеното място, в което сте се установили или адресна регистрация по местопребиваване.
 • да се обърнете към Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес

КАТЕГОРИИ ЛИЦА

 • Трябва да имате предоставен статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут, временна закрила, разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.
 • Ако имате двойно гражданство, едно от които е българско, можете да ползвате правата си на социална закрила като българските граждани!

КЪДЕ ТРЯБВА ДА ПОТЪРСИТЕ СОЦИАЛНА ПОМОЩ!

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"
Адрес, телефон за връзка и електронна поща на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес или по местопребиваване можете да намерите на следния линк:
https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

 

Социални помощи

Достъп до социални помощи:

В дирекция "Социално подпомагане" трябва да подадете заявление-декларация за преценка на правото на подпомагане с:

 • еднократна социална помощ в размер до 1512 лв.;
 • еднократна социална помощ за издаване на лична карта;
 • месечна социална помощ;
 • целева помощ за отопление (период на подаване от 1 юли до 31 октомври)

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

АКО СТЕ БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, в 3-месечен срок от издаване на разрешението за пребиваване в България трябва да се регистрирате в Дирекция "Бюро по труда".

НЕ СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ В "ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА":

 • за бременни жени след 3-я месец;
 • за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
 • лице с трайно увреждане;
 • ако полагате грижи за тежкоболен член на семейството.
 • Лице, полагащо грижи за лице с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи
 • Лица, които учат във висше училище по специалност, за която е предвидена само редовна форма на обучение

 

АКО ИМАТЕ ПРАВО НА МЕСЕЧНА СОЦИАЛНА ПОМОЩ задължително трябва да полагате общественополезен труд по 40 часа месечно. Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които участват в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция на чужденците в Република България са освободени от полагане на общественополезен труд за съответния период.

Ако сте лице с трайно увреждане трябва степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане да са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

 

Социални услуги

Достъп до социални услуги:

 • В дирекция "Социално подпомагане", при желание от Ваша страна, може да подадете заявление за ползване на социални услуги. В Дирекциите ще Ви бъде предоставена пълна информация за видовете подходящи социални услуги, реда и условията за ползването им.
 • Лицата без гражданство и лицата, търсещи закрила, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни и/или психични проблеми не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, се насочват от ДСП по мястото на пребиваването им.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

В случай, че заявите желание за ползване на социални услуги, следва:

Да подадете заявление в Дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване.

Своевременно ще Ви бъде изготвена Предварителна оценка на потребностите, с цел насочване към социална услуга.

Социалните услуги ще Ви осигурят:

 • временен подслон;
 • информиране и консултиране;
 • застъпничество и посредничество;
 • терапия и рехабилитация;
 • дневна и резидентна грижа.

Подходящи социални услуги по смисъла на българското законодателство, в които ще получите подкрепа са Кризисни центрове, Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Ценрове за обществена подкрепа, Звено «Майка и бебе» и Домове за стари хора.

 

Закрила на детето

Към кого можете да се обърнете:

 • отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане"
 • Национална телефона линия за деца 116 111 - подаване на сигнали, консултации и подкрепа

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Отдел "Закрила на детето" в Дирекция "Социално подпомагане":

 • Организира незабавна помощ на деца, изпаднали в бедствена ситуация, вкл. консултации и социална подкрепа;
 • Насочва към консултативни услуги за психологическа и педагогическа подкрепа за деца и семейства и към организации, предоставящи правна помощ по случаи на деца;
 • Настаняване в семейство на роднини и близки;
 • Настаняване в приемно семейство;
 • Настаняване в социална услуга за резидентна грижа.