logobgr

Социални помощи

Описание

Обществените отношения, свързани с правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи е уредено в Закона за социално подпомагане.

Право на социални помощи имат българските граждани, семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си или доходите, реализирани от притежавано имущество да осигуряват задоволяване на основните си жизнени потребности.

От правото на социални помощи се ползват и чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на подпомаганите лица и семейства.

Социалните помощи са: месечни, целеви и еднократни.

Отпускат се след преценка на: доходите на лицето или семейството; имущественото състояние; семейното положение; здравословното състояние; трудовата и учебната заетост; възрастта; други констатирани обстоятелства.

Документи

Заявление 26 - заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
Заявление 26 - заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка 30 KB
Примерен образец на служебна бележка издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
Примерен образец на служебна бележка издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка 24 KB
Заявление 24 - заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020 – 2021 г.
Заявление 24 - заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас, за учебната 2020 – 2021 г. 36 KB
Заявление-декларация по ППЗСП
Заявление-декларация по ППЗСП 187 KB
Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление
Заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление 130 KB
Заявление-декларация за здравно осигуряване по чл.40,ал.3 от ЗЗО
Заявление-декларация за здравно осигуряване по чл.40,ал.3 от ЗЗО 17 KB
Заявление-декларация за заплащане стойността на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение
Заявление-декларация за заплащане стойността на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение 47 KB
Декларация за настъпила промяна в обстоятелствата
Декларация за настъпила промяна в обстоятелствата 38 KB