logobgr

Сигнали срещу корупция

Сигнали за злоупотреби с власт, корупция или лошо управление на ръководители и служители от АСП можете да подавате на електронна поща inspektorat@asp.government.bg или чрез електронната форма по-долу.

Не се образува производство по анонимни сигнали. За такива считаме тези, в които не са посочени:

  1. Трите имена на подателя.
  2. Адрес за кореспонденция на подателя.
  3. Сигнали, които не са подписани.

Трябва да се има предвид, че за извършване на проверка по сигнала, без да се налага да бъде изисквано допълнително уточняване от подателя, е необходимо в него да се сочат конкретни факти и обстоятелства, имащи отношение към случая.

Проверките по сигнали и предложения на граждани и организации във връзка с борбата с корупцията, относно установяването на конфликт на интереси, по реда на Глава шеста от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, както и други нарушения на служебните задължения от служителите на агенцията се извършват от Инспектората на АСП.

Сигнали се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им. Решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му.

Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) – за предложения, и до 1 месец – за сигнали, за което ще бъдете писмено уведомени.

Форма за подаване на сигнал

Моля, въведете Вашите данни и сигнала в полетата по-долу:
3033