logobgr

Защита на личните данни

Длъжностни лица определени за защита на личните данни в АСП

Ориета  Тумангелова

тел. 02/9350543

Петя Нинова-Пирдопска

тел. 02/9350539

e-mail: dataprotection_officer@asp.government.bg

Политика за поверителност на Агенция за социално подпомагане при обработването на лични данни на физически лица

Общ регламент относно защитата на данните

Заявление за достъп до лични данни