logobgr

Обществени поръчки до 31 декември 2019 г.

Филтър

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на АСП и териториалните поделения през 2011/2012г.
Дата на публикуване:
06.10.2011 00:00
Детайли
 АСП обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на АСП и териториалните й поделения през 2011/12г.
Дата на публикуване:
09.09.2011 00:00
Детайли
АСП обявява малка обществена поръчка - договаряне с покана с предмет "Поддръжка и периодично актуализиране на софтуер МИКСИ и МИКСИ 2009
Дата на публикуване:
08.09.2011 00:00
Детайли
АСП обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Извършване на строително-монтажни работи по преустройство и реконструкция на сгради на дирекция „Социално подпомагане” – Видин и дирекция „Социално подпомагане” – Шумен
Дата на публикуване:
03.08.2011 00:00
Детайли
Покана за избор на оценител за изготвяне на външна оценка на дейността на звеното по вътрешен одит в АСП
Дата на публикуване:
11.07.2011 00:00
Детайли
АСП чрез Дирекция ААИО обявява процедура за определяне на изпълнител по реда на чл.2 – 2г от НВМОП, чрез събиране и разглеждане на не по-малко от 3 оферти, за с предмет „„Извършване на счетоводни услуги, в качеството на независим външен експерт (СЧЕТОВОДИТЕЛ) за нуждите на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013””.
Дата на публикуване:
28.06.2011 00:00
Детайли
 АСП обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Системно-техническа помощ и консултации на дейностите по разработване и внедряване на информационни системи и бази –данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване от Агенция за социално подпомагане”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ към процедура BG051PO001 – 6.2.01 „Разработване и внедряване на информационни системи и бази – данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване”
Дата на публикуване:
27.04.2011 00:00
Детайли
 АСП чрез Дирекция ААИО обявява малка обществена поръчка чрез открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали за нуждите на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013
Дата на публикуване:
01.04.2011 00:00
Детайли
 АСП чрез Дирекция ААИО обявява процедура по чл.чл.2 - 2г по НВМОП с предмет: „Доставка на консумативи – нестерилни латексови ръкавици и защитни маски за еднократна употреба свързани с предоставянето на социални услуги за нуждите на Проект „Подкрепа за достоен живот” в рамките на схема за директно предоставяне за безвъзмездна финансова помощ BG 051РO001 - 5.2.09 „Алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013.
Дата на публикуване:
01.04.2011 00:00
Детайли
АСП обявява нова процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Извършване на строително-монтажни работи по преустройство и реконструкция на сгради на дирекция „Социално подпомагане” – Видин и дирекция „Социално подпомагане” – Шумен
Дата на публикуване:
01.04.2011 00:00
Детайли

(72 от 72)