logobgr

Проект Н7 „Модернизация на Агенцията за социално подпомагане“

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз чрез елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.), се изпълнява Проект Н7 „Модернизация на Агенцията за социално подпомагане“. Фокусът е върху хората в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.

 

Финансирането на дейностите, заложени в проекта, е осигурено чрез Оперативно споразумение между МТСП/АСП и Министерство на финансите. Финансовият ресурс е 9 787 605,95 лв., от които 8 156 338,29 лв. европейско и 1 631 267,66 лв. национално съфинансиране.

 

Главната цел на проекта е повишаване ефективността и качеството на предоставяните административни услуги в системата на социално подпомагане и закрила на децата, създаване на безопасна среда, защита на данните на гражданите, както и усъвършенстване на достъпа до услуги за лица с различни увреждания, реновиране на част от сградния фонд и минимизиране на разходите за издръжка и управление на териториални структури на Агенция за социално подпомагане /АСП/.

 

Основните дейности по Проект Н7 „Модернизация на Агенцията за социално подпомагане“ са:

 

Извършване на ремонтни дейности, осигуряващи енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и подмяна на отоплителни уреди, която предвижда реновиране на част от сградния фонд на териториалните поделения на АСП.

В тази дейност са обособени три поддейности. Първата е насочена към изпълнение на ремонтни дейности, необходими за модернизиране на съществуващите сгради, в т.ч. въвеждане на мерки, свързани с подобряване на тяхната енергийна ефективност (саниране на фасади, ремонт на покриви, подмяна на дограма и на съществуващото осветление с нови енергоспестяващи лед осветителни тела), както и осигуряване на по-добри битови и санитарно-хигиенни условия за работа на служителите и посетителите, както през зимния, така и през летния период. Втората поддейност е свързана с енергийното обновление на сградите, в които се извършват дейностите на АСП. Ще се прекрати използването на скъпоструващи енергийно неефективни отоплителни уреди и те ще се заменят с подходяща отоплителна техника – енергийно ефективни климатици. В резултат ще се повиши значително класът на енергопотребление на сградите – обекти на интервенция. Така ще бъде постигнато значително подобрение на енергийната ефективност на сградния фонд на определените териториални поделения и ще се намалят съществено разходите за издръжка и управление на същите. Третата поддейност е свързана с осигуряване на равен достъп до предоставяните от АСП административни услуги и до социална подкрепа на хора с физически увреждания. В общо 147 териториални структури на всички 28 регионални дирекции на Агенцията за социално подпомагане ще се осигурят съоръжения за преодоляване на препятствия за лицата с физически увреждания, когато административната сграда, в която се предоставят услуги на различни нормативни основания, е многоетажна. Така ще се осигури свободен достъп за всички граждани, без значение от различията им, до услугите, предоставяни от АСП в т. ч. и териториалните й поделения.

 

Втората основна дейност е разделена в две поддейности. Първата е свързана с доставка на сървърно и комуникационно оборудване, софтуерни лицензи и услуги с цел  изграждане на резервен център за данни в инфраструктура на Агенция за социално подпомагане. Предвидено е изграждане на резервен център за данни в интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане Укрепената информационна инфраструктура на Агенцията ще даде възможност без риск от загуба на данни да се планират и изпълняват бъдещи съвместни инициативи за предоставяне на интегрирани услуги и услуги по заетост. Резервният център за данни в инфраструктурата ще елиминира в бъдеще риска от загуба на събраните от организацията в хода на обичайната й работа данни на гражданите, както и ще се създадат условия тези данни за лица и семейства да бъдат използвани при предоставяне на планираните интегрирани индивидуални услуги, както и да се комбинират с други електронни инструменти за социална или административна подкрепа. Втората поддейност е свързана с внедряване на система за централизирано управление на информацията, предоставяна от  АСП и териториалните поделения, закупуване и монтиране на информационни табели с включен софтуер за звуково разпознаване на команди. Системата за централизирано управление на информацията, предоставяна от  АСП и териториалните поделения, управлявана от централен сървър с инсталирани  интерактивни монитори за мултимедийно съдържание, ще е адаптирана за хора със зрителни увреждания и ще улесни достъпа на тези лица до услуги, предлагани в АСП.