logobgr

Проект Н7 „Модернизация на Агенцията за социално подпомагане“

В рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз чрез елемента „Следващо поколение ЕС“ (2021-2024 г.), се изпълнява Проект Н7 „Модернизация на Агенцията за социално подпомагане“. Фокусът е върху хората в неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите.

Цел - Главната цел на проекта е повишаване ефективността и качеството на предоставяните административни услуги в системата на социално подпомагане и закрила на децата, създаване на безопасна среда, защита на данните на гражданите, както и усъвършенстване на достъпа до услуги за лица с различни увреждания, реновиране на част от сградния фонд и минимизиране на разходите за издръжка и управление на териториални структури на Агенция за социално подпомагане /АСП/.

Основни дейности  

1. Извършване на ремонтни дейности, осигуряващи енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда и подмяна на отоплителни уреди, която предвижда реновиране на част от сградния фонд на териториалните поделения на АСП. Това включва изпълнение на ремонтни дейности, необходими за модернизиране на съществуващите сгради, в т.ч. въвеждане на мерки, свързани с подобряване на тяхната енергийна ефективност, както и осигуряване на по-добри битови и санитарно-хигиенни условия за работа на служителите и посетителите, както през зимния, така и през летния период. Втората поддейност е свързана с енергийното обновление на сградите, в които се извършват дейностите на АСП. Третата поддейност е свързана с осигуряване на равен достъп до предоставяните от АСП административни услуги и до социална подкрепа на хора с физически увреждания.

2. Изграждане на резервен център за данни в инфраструктура на Агенция за социално подпомагане и внедряване на Система за централизирано управление на информацията, предоставяна от  АСП и териториалните поделения. Втората поддейност е свързана с внедряване на система за централизирано управление на информацията, предоставяна от  АСП и териториалните поделения, закупуване и монтиране на информационни табели с включен софтуер за звуково разпознаване на команди.

Период на изпълнение: 2022 г. – 30.06.2024 г.

Общ бюджет на проекта:  9 787 605,95 лв., от които 8 156 338,29 лв. европейско и 1 631 267,66 лв. национално съфинансиране.

Източник на финансиране - осигурено от МВУ съгласно НПВУ, подписано оперативно споразумение СПОР-61/08.08.2023 г. между МФ и АСП.