logobgr

BG05SFRP003-1.006 „Детска кухня“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Бедността, непълноценното хранене, липсата на грижи, затрудненият достъп до здравеопазване и до възможности за ранно образование, стигмата и последиците от продължителна социална изолация продължават да застрашават развитието на много деца в страната. Инвестициите в пълноценното хранене на деца от уязвими семейства е важна стъпка за преодоляване на последиците от бедността. По процедурата ще бъдат предоставяни ваучери, срещу които децата от целевите групи ще получават обедно хранене от детските кухни, при условие, че такова не е осигурено по друг ред. Осигуряването на храна от детските кухни е безвъзмездно за децата от целевите групи. С предоставянето на ваучери за детска кухня по Програмата за храни се цели да се осигури пълноценно хранене на децата в най-ранна възраст – от 10 месеца до 3 години.

За реализиране на подпомагането ще бъдат ангажирани структурите на Агенцията за социално подпомагане, които ще идентифицират най- нуждаещите се деца, ще извършват индивидуална оценка на нуждите, включително и по отношение на семействата им и ще изготвят препоръки за насочване към подходящи услуги, които се предоставят на съответната територия, като част от съпътстващата подкрепа за преодоляване на последиците от бедността. Осигуряването на храната и оказването на съпътстващата подкрепа ще се реализира в партньорство с общините. По този начин рисковите деца и семейства да бъдат обхванати и проследявани още в най-ранен етап. Партньорството с общините и районите на общини, които съгласно Закона за социалните услуги са основния доставчик на социални услуги в страната ще гарантира обхващането на децата от целевата група и оказване на последваща подкрепа за социално включване чрез максимално използване на наличните ресурси на съответната територия. Процедурата за включване на партньори е отворена през целия период на реализация на Проекта. Общините или райони на общините, които желаят да се включат в проекта, могат да се запознаят с изискванията, на които трябва да отговарят и необходимите документи по-долу.

Целеви групи  - семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;

- самотни родители (осиновители) с ниски доходи;

- приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца. Редът и условията за оказване на подкрепа по операцията са определени в т. 4 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. на министъра на труда и социалната политика.

Основни дейности - предоставянето на ваучери за детска кухня по Програмата за храни, с които се цели да се осигури пълноценно хранене на децата в най-ранна възраст – от 10 месеца до 3 години и реализиране на съпътстващи мерки. До края на 2025 г. има възможност да се включат и нови общини, с цел помощта да се реализира в по голям мащаб и да обхване по-голям брой деца. И тази форма на подпомагане ще бъде допълвана със съпътстваща подкрепа за децата и техните семейства. Реализирането на тази процедура в партньорство с общините е от особена важност, за да се намерят устойчиви решения за преодоляване на детската бедност.

Период на изпълнение: 10.03.2023 г. – 30.11.2025 г.

Общ бюджет на проекта:  7 152 828,54 лв.

Източник на финансиране – Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от ЕСФ+

Процедура за изпълнение на дейностите по проект  Детска кухня , по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд +
Процедура за изпълнение на дейностите по проект Детска кухня , по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд + 1.09 MB
Приложения
Приложения 1.15 MB