logobgr

BG05SFPR002-2.006 Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила - Компонент 1

Проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила – Компонент 1“ е насочен към подобряване и разширяване на приемната грижа в страната. Инициативата, която стартира веднага след успешното приключване на проекта „Приеми ме 2015“, е с основна цел да продължи усилията за осигуряване на подходяща семейна среда за всяко дете, нуждаещо се от закрила и подкрепа.

От момента на стартиране на проекта, броят на общините-партньори достига 177, с настанени 1464 деца, от които 150 с увреждания. Утвърдените приемни родители са 1653, което демонстрира напредък и ангажираност към осигуряването на подходящи условия за отглеждане на децата в нужда. Новият проект маркира важна стъпка в усилията за подобряване на живота на децата в нужда в България, като същевременно се осигурява пълноценното им развитие в подкрепяща семейна среда.

Обща цел на проекта: Затвърждаване предоставянето на приемна грижа на национално ниво, с участието на общините, като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Специфични цели:

Да продължи предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитието й.

∙ Да се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3-годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци, за което ще акцентира върху привличане на приемни родители с предоставен статут на постоянно пребиваващ;

∙ Чрез мониториране на предоставяната приемна грижа и извършване на оценка на въздействието на услугата да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на детето в приемното семейство; по-голяма сигурност и ефективност на работещите;

∙ Да се осигурят обучения и супервизия на участващите страни, включително приемни семейства и експерти;

∙ Да се проведе позитивна обществена кампания за популяризиране на приемната грижа и държавната политика по закрила на детето.

Общ бюджет на проекта - 8 800 000.00 лв.

Период на изпълнение - 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.

Източник на финансиране – Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., чрез ЕСФ+ и съфинасиране от националния бюджет