logobgr
ИСУН 2020Подкрепа за теб Facebook

Нормативна уредба

Р е ш е н и е № 368 от 25 юни 2019 година за одобряване на списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021–2027 г. и Приложения № 1 и № 2

Решение № 368 от 25 юни 2019 г. и Приложения №1 и № 2
Решение № 368 от 25 юни 2019 г. и Приложения №1 и № 2 1.11 MB

Р е ш е н и е № 335 от 7 юни 2019 година за одобряване на индикативно финансово разпределение на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цели на политиката и програми и Приложение № 1

Решение № 335 от 7 юни 2019 г. и Приложение №1
Решение № 335 от 7 юни 2019 г. и Приложение №1 376 KB

Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

Постановление № 142 от 7 юни 2019 г.
Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. 323 KB

Р е ш е н и е № 196 oт 11 април 2019 година за одобряване на Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г., на Списък с целите на политиките, които да бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на Списък с програми и водещи ведомства за разработването им

Решение № 196 oт 11 април 2019 г.
Решение № 196 oт 11 април 2019 г. 162 KB